Katedra za geobotaniko

Na katedri za geobotaniko izvajamo tradicionalne floristične raziskave, ki zajemajo predvsem območje SV Slovenije. Popisali, fitocenološko in statistično smo obdelali in ovrednotili suha in polsuha sekundarna travišča od morja do Prekmurja. Posvečamo se tudi raziskavam nekaterih drugih oblik vegetacije, kot npr. halofitni in plevelni vegetaciji.

Raziskave potekajo na terenu in v našem laboratoriju. Na terenu izvajamo eksperimente v zvezi z različnimi kontroliranimi načini paše ovac (intenzivno, polintenzivno, ekstenzivno, opuščeno) in ugotavljamo vpliv pašnega režima na biodiverziteto, biomaso in energetsko vrednost. Prav tako ugotavljamo vpliv košnje in izločevanje posameznih funkcionalnih skupin rastlin iz ruše.

Če se nam boš v raziskovalno delo priključil že med študijem, boš spoznal da delujemo na vseh področjih rastlinoslovja - od celic do ekosistemov: ukvarjamo se s kalitvami, tkivnimi kulturami rastlin, histologijo, sistematiko in ekologijo. Ukvarjamo se z varstvom narave in s kartiranjem vegetacije. Raziskujemo morfologijo in fiziologijo semen, npr. pri redkih in ogroženih vrstah kot so hladnikovka ali plazeča zelena. Ukvarjamo se tudi s semeni iz arheoloških najdišč, itd..

Ukvarjamo se tudi z ekologijo rastlin. Ugotavljamo spremembe v vrstni sestavi, podzemski in nadzemski sestavi biomase tistih travišč, ki so izpostavljene povišani koncentraciji CO2. Proučujemo vlogo visokih kobulnic pri zaraščanju opuščenih travnikov. V zadnjem času se poglabljamo v raziskave alelopatije kot mehanizma kompeticijskih razmerij v travniški sukcesiji. S funkcionalnim pristopom pri raziskovanju vegetacije travišč ugotavljamo kompeticijske odnose med osebki in vrstami. Z raziskavami iz krajinske ekologije, ki bazirajo na terenskem zajemu podatkov o habitatnih tipih, ugotavljamo vplive zaraščanja, urbanizacije, intenzifikacije, in drugih prostorskih sprememb na strukturo tradicionalne kulturne krajine.

Predstojnik
prof. dr. Mitja Kaligarič
 

 

Laboratorij za fiziologijo rastlin

(vodja: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek)

Na Oddelku za biologijo, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Univerze v Mariboru razvija in vitro postopke za zaščito, varovanje, hitro razmnoževanje, shranjevanje in zamrzovanje zaščitenih ali ogroženih rastlinskih vrst (Apium repens, Hladnikia pastinacifolia) ter raziskuje rasti, razvoj in morfologijo praproti (Platycerium bifurcatum in Botrychium spp.).

Raziskovalne metode: tehnike tkivnih kultur, mikropropagacija, svetlobna mikroskopija, HPLC in nekatere molekularne metode.

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.