logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju GIS) je na podlagi 35. člena Pravilnika o stabilnem financiranju Gozdarskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju: Pravilnik) in Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 87/22 s spremembami) ter Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljevanju ZZrID) objavil Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2023.

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev[1], ki bodo v letu 2023 začeli usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjih na raziskovalnih področjih, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

Gozdarski inštitut Slovenije si pridružuje pravico, da izbere največ tri kandidate za mlade raziskovalce v letu 2023.

[1] V javnem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za

moške in ženske.

2. Mentor in raziskovalno področje

 

 1. Naziv področja: Varstvo in zdravje gozdov (1 prosto mesto)

Programska skupina: P4-0107 – Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, vodja prof. dr. Hojka Kraigher

Mentor: dr. Maarten de Groot (https://www.gozdis.si/oddelek-za-varstvo-gozdov-kontakti/Maarten-De-Groot/)

Mladi raziskovalec bo opravljal delo na projektu »Zaznava in ekologija domorodnih in tujerodnih gozdnih škodljivih organizmov v gozdovih in urbanih območjih«

 

 1. Naziv področja: Neto izmenjava ogljikovega dioksida (CO2) in metana (CH4) med izbranimi ekosistemi in atmosfero (1 prosto mesto)

Programska skupina: P4-0107 – Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, vodja prof. dr. Hojka Kraigher

Mentor: dr. Mitja Ferlan (https://www.gozdis.si/oddelek-za-gozdno-ekologijo-kontakti/Mitja-Ferlan/)

 

 1. Naziv področja: Ovrednotenje vpliva izbranih dejavnikov na priraščanje in kakovost lesa (1 prosto mesto)

Programska skupina: P4-0430 – Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe: prehod v krožno biogospodarstvo, vodja dr. Jožica Gričar ((https://www.gozdis.si/projekti/gozdno-lesna-veriga-in-podnebne-spremembe-prehod-v-krozno-biogospodarstvo/)

Mentor: dr. Luka Krajnc (https://www.gozdis.si/oddelek-za-prirastoslovje-in-gojenje-gozda-kontakti/Luka-Krajnc/)

 

 1. Naziv področja: Razvoj dolgih izotopskih kronologij stabilnega izotopa ogljika in kisika za zahodni Balkan (1 prosto mesto)

Programska skupina: P4-0107 – Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, vodja prof. dr. Hojka Kraigher

Mentor: prof. dr. Tomislav Levanič (https://www.gozdis.si/oddelek-za-prirastoslovje-in-gojenje-gozda-kontakti/Tom-Tomislav-Levanic/)

 

 1. Naziv področja: Uporaba genomskih podatkov za izboljšanje napovedi rasti in odpornosti različnih provenienc dreves v spremenjenih podnebnih razmerah (1 prosto mesto)

Programska skupina: P4-0107 – Gozdna biologija, ekologija in tehnologija, vodja prof. dr. Hojka Kraigher

Mentor: dr. Marjana Westergren (https://www.gozdis.si/oddelek-za-gozdno-fiziologijo-in-genetiko-kontakt/Marjana-Westergren/)

1. Predmet javnega razpisa

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 2. še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 3. ima zaključen študijski program druge stopnje (oz. ga bo zaključil do 15.9. tekočega leta) oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini;
 4. povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu druge stopnje ima najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena magistrskega dela);
 5. od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta (vpis na doktorski študij mora biti izveden preko spletnega portala eVŠ). Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas podaljša za eno leto. V primeru odsotnosti zaradi bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev se čas podaljša za čas trajanja bolniške odsotnosti;
 6. se pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi vpiše (preko spletnega portala eVŠ) v prvi ali drugi letnik študijskega programa tretje stopnje.

2. Prijava na javni razpis

Prijava mora prispeti v tajništvo GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, najpozneje 14.04.2023 do 14.00 ure, ne glede na način prijave in s pripisom »Prijava na javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2023«.

 

Kandidati lahko prijavo do roka oddajo osebno v tajništvu GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana ali pošljejo pošto na naslov: GIS, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.

 

Podrobnejše informacije o razpisu so na naslednji povezavi: https://www.gozdis.si/informacije-javnega-znacaja/zaposlitev/.

 

Scroll to Top
Skip to content