logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Temeljni projekti ARRS:

 • J7-1822 Preprečevanje toplotnega stresa v urbanih sistemih v luči podnebnih sprememb 1.7.2019 – 30.6.2022 (nosilec doc. Dr. Dani Ivajnšič)
 • J1-1702 Dejavniki, ki vplivajo na gozdove jadranskih rjavih alg in rešitve za obnovo habitata 1.7.2019 – 30.6.2022 (nosilka Martina O. Bonaca, NIB)

Bilaterale ARRS:

 • ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Srbijo, Vloga filogenije in ekologije pri strukturi vzorcev variabilnosti spodnje čeljustnice in lobanje pri miših rodu Apodemus (Muridae, Rodentia), BI-RS/20-21-011, doc. dr. Tina Klenovšek
 • Vzpon in propad navadnega hrčka, BI-HU/19-20-009 doc. dr. Danijel Ivajnšič
 • ARRS, Mednarodni projekt, Bilaterala; mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško, Stanje degradiranosti gozdnih fragmentov znotraj kmetijske krajine Dravske ravnine od Maribora do Čakovca, BI-HR/20-21-047,  izr. prof. dr. Nina Šajna

Ciljni raziskovalni projekti ARRS:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: projekt št V4-2018: Krajinske značilnosti in ukrepi bodoče kmetijske politike v Sloveniji (nosilec dr. D. Ivajnšič)
 • ZRC SAZU, UP FAMNIT, UM FNM; projekt št  J7-2598:  Pes ali njegov gospodar? Znanstvena študija človeških ali pasjih koprolitov s kolišča na Starih gmajnah v Sloveniji.   Cel projekt: 1.11. 2020 – 31.10.2023 – za FNM UM: 1.1.2022 – 31.10.2023 (vodja: Tolar Tjaša)
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: projekt št V4-2021: Zasnova, testiranje in priprava rezultatsko usmerjenega kmetijsko-okoljskega ukrepa “Pisan travnik” na naravovarstveno pomembnih (NVP) traviščih v Sloveniji (nosilec dr. M. Kaligarič)
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: projekt št V4-2020: Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu (nosilec Luka Juvančič, BF, UL)
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS: projekt št. V4-1128 Ohranjanju biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranitvenih semenskih mešanic (nosilec prof. Kramberger, FKBV); v okviru CRP Zagotovimo.si hrano za jutri, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2011-2013

Evropski projekti:

 • INTERREG »Kaštelir«: Služba Vlade Repblike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Evropskih sklad za regionalnih razvoj INTERREG Slovenija – Hrvaška: projekt Kaštelir: št. SLO-HR444 Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja , (nosilec: dr. Mitja Kaligarič, 2018-2021 (poslovodeči partner: Občina Komen)
 • COST ACTION 871: »Cryopreservation of crop species in Europe«, 2009-2010, doc. dr. Jana AmbrožičDolinšek
 • EvropskaunijaizEvropskegasklada za regionalnirazvoj, Program za SrednjoEvropo: HABIT-CHANGE, »Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas«, 2CE168P3, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2010-2013
 • Erasmus+ projekt 2018-1-SK01-KA201-046316; Problemsko usmerjene PROBSOFTCLIL za ne-angleške učne enote; 2018-2021; LOTE (sodeluje J. Ambrožič-Dolinšek)
 • INTERREG AlpTrees: »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp (A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region)« (sodelujoči na projektu; koordinira Tadeja Azola)
 • Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 »Aalternativni sistemi za pridobivanje algne biomase in astaksantina v kulturi alge Haematococcus pluvialis«, 5442-1/2018/338, 2019 –2022. UM, FKBV, Programska skupina P1-0164;  (vodja J. Ambrožič-Dolinšek) Financiranje: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Evropski sklad za regionalni razvoj.
 • Evropski projekt: COST ACTION 18201: CONSERVE Plants, 2019-23, izr. prof. dr. Nina Šajna (članica MC in delovnih skupin WG1 in WG4)
 • RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch, 23. 12. 2019 – 31. 8. 2021, Koordinatorica projekta na UM: doc. dr. Nataša Pipenbaher

 • Projekt Erasmus+ Ključni ukrep 2: Strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju; št. 2020-1-DE01-KA203-005671; Teaching Standard STEM Topics with a Key Competence Approach – STEMkey; red. prof. dr. Andrej Šorgo, 2020-2023
 • ARRS, mednarodno sodelovanje s Črno goro, Raziskovanje dodane vrednosti uvajanja novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij v črnogorsko in slovensko izobraževanje, BI-ME/21-22-019, red. prof. dr. Andrej Šorgo.
 • ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško, Trajnostno varovanje biodiverzitete kot cilj izobraževanja, BI-HR/20-21-015  red. prof. dr. Andrej Šorgo.
 • ARRS, mednarodno sodelovanje z Republiko Hrvaško, Stanje degradiranosti gozdnih fragmentov znotraj kmetijske krajine Dravske ravnine od Maribor do Čakovca, BI-HR/20-21-047  izr. prof. dr. Nina Šajna.

Tržni (aplikativni) projekti (2007-2020):

 • Mestna občina Koper: Kartiranje in naravovarstveno   vrednotenje habitatnih tipov v delu območja porečja Dragonje« ter »Izdelava eleborata kartiranje HT na območju predvidenega KP Dragonja ter priprava kartnega gradiva in knjižice (publikacije) Habitati in njihovi prebivalci v porečju reke Dragonje, prof. dr. Mitja Kaligarič,  2007
 • Institut za ekološki inženiring d.o.o.: Kartiranje habitatnih tipov in flore ter ekspertno mnenje – celostna presoja variantnih rešitev za hidroakumulacijo na območju Brkinov, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2007
 • Institut za ekološki inženiring d.o.o.:  »Naravovarstveno vrednotenje projekta ureditve go-kart poligona in golf igrišča pri Lendavi na osnovi kartiranja habitatnih tipov in flore«, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008
 • Vodnogospodarski biro d.o.o.: Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2007
 • Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje habitatnih tipov za območja: Slovenska Istra, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2006-2007
 • Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije Sklop 3 – Območje: Južni obronki Snežnika – Gure, Sklop 5 – Območje: Kum, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008-2009
 • Golf Istra d.o.o.: Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov ter popis flore in favne (segment: ptice) za območje predvidenega golf igrišča na lokaciji krog nad Sečovljami – primerjalna študija z lokacijo Sečovlje, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008
 • Institut za ekološki inženiring d.o.o.: Naravovarstveno vrednotenje projekta ureditve GO_KART poligona in golf igrišča pri Lendavi na osnovi kartiranja habitatnih tipov in flore, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008
 • Mestna občina Maribor: Floristična in vegetacijska analiza ter popis ptic Mariborskega otoka, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2008-2009
 • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.: Vzorčenje in vegetacija na izbranih sipinah Drave med Mariborom in Ptujem, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009
 • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.: Kartiranje habitatnih tipov za območje Slovenske Gorice, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009
 • Unitur d.d., Zreče: Analiza travniške vegetacije in smernice za sanacijo tekaške steze na Rogli, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009
 • Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Banjščice in Mura, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2009-2010
 • Mestna občina Maribor: Izdelava načrta za izvedbo učne poti na Mariborskem otoku, dr. Mitja Kaligarič, 2010
 • Znanstvenoraziskovalni center SAZU: vir: Ministrstvo za okolje in prostor,  Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Kras, Vremščica, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2010-2011
 • Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Maribor: Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov in ptičev na izbranih območjih Občine Lendava, dr. Mitja Kaligarič, 2010
 • Zavod RS za varstvo narave, vir: finančni mehanizem Evropske unije LIFE+, projekt: POPISI ZAČETNEGA STANJA HABITATNIH TIPOV IN CILJNE VRSTE LOESLEJEVE GREZOVKE (Liparis loeselli) TER PROUČEVANJE VPLIVOV PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA VEGETACIJO NA PROJEKTNIH PILOTNIH OBMOČJIH ZELENCI, PLANIK VRHE, MURA – PETIŠOVCI IN BARJA NA POHORJU ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM: VARSTVO IN UPRAVLJANJE SLADKOVODNIH MOKRIŠČ V SLOVENIJI, WETMAN 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 ZA 3. SKLOP: PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE Pohorje, doc. dr. Sonja Škornik, 2011-2014
 • Zavod RS za varstvo narave, vir: finančni mehanizem Evropske unije LIFE+, projekt: POPISI ZAČETNEGA STANJA HABITATNIH TIPOV IN CILJNE VRSTE LOESLEJEVE GREZOVKE (Liparis loeselli) TER PROUČEVANJE VPLIVOV PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA VEGETACIJO NA PROJEKTNIH PILOTNIH OBMOČJIH ZELENCI, PLANIK VRHE, MURA – PETIŠOVCI IN BARJA NA POHORJU ZA IZVEDBO PROJEKTA Z NASLOVOM: VARSTVO IN UPRAVLJANJE SLADKOVODNIH MOKRIŠČ V SLOVENIJI, WETMAN 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 ZA 2. SKLOP: PROJEKTNO PILOTNO OBMOČJE Mura-Petišovci, doc. dr. Sonja Škornik, 2011-2014;
 • ERICo d.o.o., Velenje, Pogodba o izvedbi kartiranja in vrednotenja habitatnih tipov na severni in južni trasi daljnovoda Beričevo – Divača, dr. Mitja Kaligarič, 2013-2015
 • Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., Izdelava kratkega ekspertnega mnenja o sestavi in stanju poplavnih gozdov na izlivnem delu Žabjaka in Pesnice ter sotočjem Pesnice ter Sejance, dr. Mitja Kaligarič, 2014-2015
 • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: Kartiranje habitatnih tipov 2014/15, območja: Dravinjska dolina (del), Reka 2, Mrzlica, Razbor in zahodni Kozjak, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2014-2015
 • Služba vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, program sofinanciran s strani finančnega mehanizma ERP 2009-2014: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, »Gorički travniki«, prof. dr. Sonja Škornik, 2015-2016 (link: http://travniki.park-goricko.info/page/)
 • Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, projekt sofinanciran s strani EU Program LIFE: LIFE TO GRASSLANDS, doc. dr. Sonja Škornik, 2016-2020
 • Ministrstvo za okolje in prostor: Kartiranje habitatnih tipov 2016/18, območje doline Vipave (FNM podizvajalec, izvajalec ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija), prof. dr. Mitja Kaligarič, 2016-2018.
 • Krajinski park Goričko, projekt sofinanciran s strani EU Evropski sklad za regionalni razvoj: Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko v okviru projekta Gorička krajina, izr. prof. dr. Sonja Škornik, 2018-2019 (link: https://www.park-goricko.org/go/1106)
 • Javni zavod Krajinski part Ljubljansko barje: Kartiranje izbranih delov narave I. varstvenega območja Krajinskega parka Ljubljansko barje in  Vzpostavitev sistema monitoringa izbranih delov narave I. varstvenega območja KPLB, prof. dr. Mitja Kaligarič, 2018-2019.
 • Občina Črnomelj: projekt Kartiranje habitatnih tipov, inventarizacije flore, izbranih vrst metuljev in naravovarstveno vrednotenje na območju KP Lahinja v okviru aktivnosti projekta »Vzpostavitev in interpretacija učne poti Nerajski lugi«, operacija ja sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), doc. dr. Igor Paušič, 2019 (Za potrebe načrtovanja nove učne poti po Nerajskih lugih smo v letu 2019 opravili kartiranje habitatnih tipov in popis prisotnih vrst semenk na celotnem območju rezervata Nerajski lugi znotraj Krajinskega parka Lahinja v Beli krajini.)
 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: projekt Plodonosni gozdni  rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev, izr. prof. dr. Sonja Škornik, 2020-2023 (vodilni partner v konzorciju: Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna) (link: https://www.kgzs.si/gospodarjenje/izobrazevanje/program-razvoja-podezelja/eip-gozdnirob)
 • Mestna občina Maribor, projekt v okviru Interreg Alipne Spice projekta ALPTREES: projekt Inventarizacija invazivnih tujerodnih drevesnih in grmovnih vrst na območju Mestne občine Maribor, red. prof. dr. Mitja Kaligarič, 2020-2021
 • Zavod RS za varstvo narave,– v sklopu projekta »zaDravo« : »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrste plazeča zelena (Apium repens) v ustreznih habitatih ob Dravi«, projekt sofinanciran s strani EU Evropskega sklada za regionalni razvoj in RS, doc. dr. Nataša Pipenbaher 1.9.2020 do 31.12.2022
 • Arheobotanika – Katedra za geobotaniko je izbrani ponudnik storitev s področja arheologije – analiza botaničnih makro ostankov za naročnika Centra za preventivno arheologijo v okvru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. (izvaja Igor Paušič)
 • Aplikativni projekt: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.: Optimizacija merilca za uporabo fluorescenčnih senzorjev in preučitev možnosti za uporabo merjenja fluorescence klorofila, izr. prof. dr. Nina Šajna, 2017
 •  Inštitut Jožef Stefan, Mikrobiološke analize biofilmov na nanostrukturiranih vzorcih, prof. dr. Janja Trček,  2021
 • ZRS KOPER (partner v projektu ECO-SMART Program sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020) , Izvedba nalog v okviru projekta ECO-SMART, delovnega sklopa (ds) 3.2,, izr. prof. dr. Danijel Ivajnšič, 2021

Tako se aktivno ukvarjamo tudi z raziskavami s področja arheobotanike (paleoetnobotanike). V najožjem smislu termina razumemo analizo in interpretacijo vseh rastlinskih makro ostankov (razen peloda) iz arheoloških najdišč; arheobotanika predstavlja botanično interpretacijo arheološkega materiala. Razkriva, interpretira interakcije med človekom in rastlinami v prazgodovini. S pomočjo rastlinski ostankov (les, plodovi, semena, vlakna idr.) lahko rekonstruiramo izgled neke krajine v preteklih obdobjih človekove aktivnosti v prostoru, načine kmetovanja, vrsto prehrane ljudi in živali, delitev dela znotraj skupnosti, uporabo rastlinskih delov (lesa) pri izdelavi orodja in orožja ter načine gradnje človekovih bivališč, datiramo lahko tudi deforestacijo na nekem območju

Študentski projekti:

 • Ohranjanje ekoloških in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme, , nosilec FKBV UM, partner FNM UM, 1.4.2014 – 30.9.2014
 • ŠIPK Cianogeni glikozidi v rastlinah iz družine rožnic na območju nekdanjega grajskega parka, Martinova učna pot kot medgeneracijski park v Kamnici (J.A. Dolinšek)
 • PKP: Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih, Proučitev vpliva težkih kovin in fitoremediacijski potential nekaterih potencialno primernih rastlin , Vpeljava biotestov za analizo hormonskega statusa tujerodnih vrst in vpliv tega statusa na invazivnost (J.A. Dolinšek)
 • PKP: Razvoj in evalvacija orodja za podporo uveljaviteljem kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP) (D. Ivajnšič, N. Pipenbaher in S. Škornik)
 • Preiskovanje sestave in lastnosti ocetnokislinske mikrobiote z metodo DHPLC in optično pinceto, partner Šampionka d.o.o. in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 1.2.2015 – 31.7.2015
 • 24-08-1 Preiskovanje strukture mikrobiote z namenom izboljšanja industrijske proizvodnje kisa, nosilec FNM UM, partner FKBV UM, APIS-VITA družba za proizvodnjo d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), 1.3.2017-31.7.2017,
 • Vpeljava biotestov za analizo hormonskega statusa tujerodnih rastlin in vpliv tega statusa na invazivnost, nosilec FNM UM, partner Eurofins ERICo Slovenija d.o.o., 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018.
 • Preiskovanje zunajceličnih polisaharidov ocetnokislinskih bakterij kot prehranskih dodatkov za podaljševanje obstojnosti živil, nosilec FNM UM, partnerja FKKT UM in Mlinotest Živilska industrija d.d., 1. 3. 2018 – 31. 7. 2018.
 • Razvoj in evalvacija orodja za podporo uveljaviteljem kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil (KOPOP), nosilec FNM UM, partnerja FF UM in TESS Tehnično projektiranje in svetovanje, 1. 4. 2018 – 31. 8. 2018.
Scroll to Top
Skip to content