logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

Obveščamo vas, da so na Zavodu RS za zaposlovanje objavljena štiri prosta  delovna mesta za določen čas:

H017002 MLADI RAZISKOVALEC – M/Ž

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, v skladu z določbami Pravilnika o mladih raziskovalcih in njihovih mentorjih na OI.

Prijavitelji se lahko prijavijo na razpisana mesta pri izbranem glavnem mentorju, v okviru znanstvenih ved in na izbranih raziskovalnih področjih:

– izr. prof. dr. Veronika Kloboves prevodnik, dr. med. (vkloboves@onko-i.si ) raziskovalno področje mentorja: presejanje raka na materničnem vratu, triaža hpv pozitivnih žensk,

– prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med. (jocvirk@onko-i.si) raziskovalno področje mentorice: onkologija, internistična onkologija,

– prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med. (vzadnik@onko-i.si) raziskovalno področje mentorice: onkološka epidemiologija

– asist. dr. Katja Uršič Valentinuzzi, mag. mol. funkc. biol. (kursic@onko-i.si) raziskovalno področje mentorice: onkologija

Kandidat za mladega raziskovalca mora IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE:

– še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,

– še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec,

– od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma prijemljivega študijskega programa, doseženega v tujini, niso pretekla več kot 4 leta,

– povprečna ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje vsaj 8.

Rok za oddajo popolnih vlog je petek, 28. 4. 2023. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, lahko pa se oddajo tudi osebno v Kadrovsko službo Onkološkega inštituta do dne, 28. 4. 2023, do 14. ure. Nepravočasne vloge bodo z obvestilom zavržene. Vloge z nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo vrnjene pošiljatelju.

Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA« ter z oznako »Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2023, ime in priimek mentorja ter ime in priimek prijavitelja«.

Več informacij na strani ZZRS.

Scroll to Top
Skip to content