logo-oddelek-za-biologijo
Search
Close this search box.

RI-SI-LifeWatch

 

OSNOVNI PODATKI

Naslov projekta: RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch
Vodilni partner: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Projektni partnerji: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Koordinatorica projekta na UM: doc. dr. Nataša Pipenbaher
Sodelavci na UM: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek, asist. dr. Terezija Ciringer, Daša Donša, Veno Jaša Grujič, izr. prof. dr. Danijel Ivajnšič, doc. dr. Vesna Klokočovnik, doc. dr. Peter Kozel, doc. dr. Jan Podlesnik, izr. prof. dr. Sonja Škornik, red. prof. dr. Janja Trček, asist. dr. Tadeja Vajdič

ID oznaka: C3330-19-952062, 23. 12. 2019

Namen projekta je z nabavo raziskovalne opreme slovenskim raziskovalcem zagotoviti boljše pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov spremljanja in napovedovanja učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost.

Cilj projekta je infrastrukturni razvoj oziroma naložba v zahtevnejšo razvojno raziskovalno opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov ter izboljšanje socialno-ekonomskih učinkov na biodiverziteto.

Predvidena finančna podpora: 3.299.976,75 EUR.

Realizirana finančna podpora: 2.834.655,40 EUR.

Trajanje projekta: 23. december 2019–31. avgust 2021

Finančni vir: 

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

OPIS PROJEKTA

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), in Univerza v Mariboru (UM). Pogodba št. C3330-19-952062 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 23. 12. 2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.

Sodobne raziskave biotske pestrosti ter kompleksnih odzivov kopenskih in vodnih ekosistemov na podnebno spremenljivost zahtevajo visoko učinkovito in zanesljivo terensko in laboratorijsko opremo, merilne sisteme ter z njimi povezane podatkovne zbirke, ki skupaj posredujejo uporabnikom ogromno količino podatkov in omogočajo razvoj in zagon modelov v realnem času, ter hkrati omogočajo implementacijo upravljavskih ukrepov s ciljem ohranjanja biotske pestrosti. V okviru projekta RI-SI-LifeWatch so partnerji (ZRC SAZU, UL, UM, NIB, GIS) pridobili novo pomembno raziskovalno opremo za laboratorijske analize in terenske meritve, ki omogoča izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov za spremljanje in napovedovanje učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Partnerji projekta RI-SI-LifeWatch tako tvorijo mrežo za opazovanje in zbiranje biodiverzitetnih in okoljskih podatkov.

Namen projekta je bil z nabavo ustrezne opreme zagotoviti boljše razmere za izvajanje raziskovalnih projektov za spremljanje in napovedovanje učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Cilji projekta RI-SI-LifeWatch so sledili ciljem v okviru ERIC evropske raziskovalne infrastrukture, s čimer je bila zagotovljena tehnološko zahtevnejša infrastruktura za mobilizacijo in integracijo podatkov in algoritmov za raziskave biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Z novo raziskovalno opremo so izvedljivi in doseženi sledeči cilji:

  • Dolgoročno kakovostno spremljanje in vrednotenje sprememb biodiverzitete
  • Prispevanje k boljšemu razumevanju dogajanj na ekosistemskem nivoju in posledic globalnih klimatskih sprememb
  • Upravljanje razpršene raziskovalne infrastrukture, integrirani dostop do razpršenih virov podatkov o biotski raznovrstnosti
  • Opravljanje storitev analize, modeliranja in vizualizacije podatkov ter vzdrževanje zmogljivosti za nadgradnjo raziskovalne infrastrukture, inovacij in valorizacije znanja in tehnologije ter razvoj novih analitičnih zmogljivosti
  • Podpora za uporabnike v obliki spleta in spletnih strani, digitalna okolja za znanstveno sodelovanje in eksperimentiranje
  • Strateško sodelovanje in povezovanje z nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami, ki bo zagotovilo raziskovalno odličnost v domačem in mednarodnem prostoru.

Rezultati

Od 2019 Znanstvene in poljudne objave
 
2020 in 2021 Nabava raziskovalne opreme RI-SI-LifeWatch

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Scroll to Top
Skip to content